1. درخواست پاسپورت دومینیکا را برای ما در این صفحه ارسال کنید.

2. امکان اخذ پاسپورت دوم توسط ایمیل باطلاع شما خواهد رسید.

3. فرمهای لازم برای شما ارسال می شود.

4. بعد از دریافت جواب از کارشناسان ما، فرم مشخصات خود را تکمیل و جهت ارزشیابی ارسال کنید.

5. بررسی و تحقیقات لازم بر روی سوابق شما توسط کارشناسان بین المللی انجام می شود.

6. آزمایشات پزشکی صورت می پذیرد.

7. شما جهت بازدید به کشور دومینیکا دعوت می شوید.

8. مصاحبه انجام می شود.

9. تابعیت شما مورد تایید قرار می گیرد.

10. پاسپورت جدید شما صادر می گردد، اکنون شما یک دومینیکایی هستید.

اکنون شما یک دومینیکایی هستید

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}